Hero image
Tournament

Rules

Toernooireglement Nederlands Hanze Trophy

1. Reglement.

De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de "International Football Association Board" van de FIFA en het reglement van de K.N.V.B. De bovengenoemde toernooiorganisator heeft de benodigde toestemming tot het houden van het toernooi verkregen van de K.N.V.B.

2. Arbitrage.

De wedstrijden worden geleid door aan FIFA verbonden scheidsrechters. Ieder team in de U13, U14, U15, U16 en U17 dient een persoon als grensrechter beschikbaar te stellen.

3. Teams.

Teams en spelers die de goedkeuring van hun nationale voetbalbond hebben gekregen zijn gerechtigd aan dit toernooi deel te nemen.

4. Teamleider.

Ieder team moet worden begeleid door 2 teamleiders ouder dan 18 jaar. Zijn/haar naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum dienen op de spelerslijst te worden vermeld. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers en supporters, zowel op het sportcomplex als in andere accommodaties die voor de deelnemers beschikbaar zijn gesteld.

5. Categorieën/Dispensatie

U17. Spelers geboren op of na 1/1/2007 (11 spelers)

U16. Spelers geboren op of na 1/1/2008 (11 spelers)

U15. Spelers geboren op of na 1/1/2009 (11 spelers)

U14. Spelers geboren op of na 1/1/2010 (11 spelers)

U13. Spelers geboren op of na 1/1/2011 (11 spelers)

U12. Spelers geboren op of na 1/1/2012 (8 spelers)

U11. Spelers geboren op of na 1/1/2013 (7 spelers)

Controle.

De teamleider moet voor aanvang van het toernooi de spelerslijst, waarop per speler naam en geboortedatum zijn vermeld, op het wedstrijdsecretariaat overhandigen. Alle spelers dienen in het bezit te zijn van een officieel legitimatiebewijs dat op elk moment getoond moet kunnen worden. Een speler mag tijdens het gehele toernooi in slechts één team uitkomen. Dispensatie kan enkel en alleen voorafgaand aan het toernooi worden verleend door de toernooicommissie. Er mogen nooit meer dan 2 dispensatiespelers per team tegelijkertijd deelnemen aan een wedstrijd.

6. Speelduur

Finales 2 x 14 min. (zonder rust) 2 x 14 min. (zonder rust)

7. Plaatsings- en poulewedstrijden.

De ranglijst wordt bepaald door het aantal punten. De punten worden als volgt gegeven: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten. Indien meerdere teams een gelijk aantal punten hebben behaald, wordt de rangschikking als volgt bepaald:

1. Doelsaldo

2. Hoogst aantal gescoorde goals

3. Uitslag onderlinge wedstrijd

4. Loting.

Plaatsings- en vervolgronden.

Bij gelijk spel worden strafschoppen genomen volgens de regels van de Internationale Football Association Board van de FIFA. Het is niet toegestaan spelers te wisselen ná het eindsignaal.

Plaatsing finales.

Bij gelijk spel worden strafschoppen genomen volgens de regels van de Internationale Football Association Board van de FIFA. Het is niet toegestaan spelers te wisselen ná het eindsignaal.

8. Wedstrijd.

Per wedstrijd zijn alle 5 spelers (inclusief 1 keeper) van de maximaal 5 op de spelerslijst genoemde reserves inzetbaar. Bij de U11 en U12-categorie kan onbeperkt doorgewisseld worden. Het is enkel toegestaan te wisselen bij een dood spelmoment en met toestemming van de scheidsrechter.

9. Tenue

Indien vóór aanvang van een wedstrijd naar het oordeel van de scheidsrechter de clubkleuren van beide teams te weinig verschillen, is de eerstgenoemde vereniging verplicht te spelen in een tenue van afwijkende kleur.

10. Disciplinaire maatregelen.

Indien een speler uit het veld is gestuurd (rode kaart) of een waarschuwing (gele kaart) heeft gekregen, zal de scheidsrechter de toernooicommissie direct na de wedstrijd hierover informeren. Een speler die uit het veld is gestuurd of 2 officiële waarschuwingen heeft gekregen in één wedstrijd, wordt voor de volgende wedstrijd automatisch uitgesloten. De toernooicommissie zal elke strafzaak beoordelen en eventueel andere straffen kunnen opleggen. Alle rapporten over wangedrag zullen door de toernooiorganisator naar de nationale voetbal bond worden gestuurd die deze rapporten zal doorsturen naar de betreffende andere nationale bonden. In geval van poulewedstrijden zullen alle resultaten van een team ongeldig verklaard worden, indien:

- dat team zonder geldige reden niet op tijd aanwezig is; het team verliest automatisch met 3-0

- dat team met een niet-gerechtigde speler uitkomt;

- door wangedrag van de spelers, begeleiding en/of supporters van dat team de scheidsrechter besluit de wedstrijd te staken. Verliest men alle wedstrijden in de poulefase, gebeurt dit in de tussen of eindronde wordt het gehele team gediskwalificeerd

Supporters.

Wangedrag van supporters zal niet worden getolereerd. Bij ernstig wangedrag – dit wordt beoordeeld door de toernooicommissie – zal betrokkene de toegang tot het SVI-complex voor de duur van het gehele toernooi ontzegd worden en zal dit consequenties hebben voor het deelnemende team.

11. Protesten.

Protesten met betrekking tot beslissingen van de scheidsrechters zijn niet mogelijk. Protesten met betrekking tot andere aangelegenheden moeten uiterlijk 15 minuten na afloop van de wedstrijd door de teamleider bij de toernooicommissie schriftelijk worden ingediend. De toernooicommissie besluit tevens over aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet. Het besluit van de toernooicommissie is bindend. 12. Wedstrijdprogramma.

De toernooicommissie heeft het recht om, in geval van onvoorziene omstandigheden, het wedstrijdprogramma te wijzigen.

13. Aansprakelijkheid.

De deelnemende clubs zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate verzekering van de spelers. De organisatoren en Euro-Sportring zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.

 

Tournament rules English Hanze Trophy

1. Rules.

All matches shall be played in accordance with the laws of the game as laid down by the International Football Association Board, as issued by F.I.F.A and in accordance with the rules of the K.N.V.B. The organising club, above, has received the necessary permission to host the tournament from the K.N.V.B.

2. Referees.

All matches will be led by referees affiliated with the FIFA. Each team in the U13, U14, U15, U16 and U17 category must designate one person to act as linesman.

3. Teams.

Teams and players approved by their national football association are entitled to participate in this tournament.

4. Team leader.

Every team must be accompanied by an two adults (over 18 years of age) who will be deemed the team leaders. The name, address and date of birth of these adults must be printed clearly on his team's. registration sheet. The team leaders will be responsible for the behaviour of his players and supporters, on and off the field of play. He will be held responsible for the actions of his team within the sports complex and within all other facilities available to the group.

5. Age categories/Dispensations.

U17. Players born on or after 1/1/2007 (11 players)

U16. Players born on or after 1/1/2008 (11 players)

U15. Players born on or after 1/1/2009 (11 players)

U14. Players born on or after 1/1/2010 (11 players)

U13. Players born on or after 1/1/2011 (11 players)

U12. Players born on or after 1/1/2012 (8 players)

U11. Players born on or after 1/1/2013 (7 players)

Age Control.

Prior to commencement of the tournament, the team leader must submit a registration sheet (which contains the full name, date of birth and shirt number of every player in his team) at the secretariat. All players must provide proof of their age and identity. They may be asked to show this proof at any time. One player may participate in only one team during the entire tournament. Dispensation can only be granted prior to the start of the tournament by the tournament committee. In no case can there be more than 2 dispensation players per team in a match.

6. Duration of Play.

Preliminary Rounds Finals 2 x 14 min. (No half-time) 2 x 14 min. (No half-time)

7. Placement matches – Preliminary rounds. The final positions of teams in the preliminary rounds will be determined by the number of points attained. The points system applied will be: 3 points for a win, 1 point for a draw, 0 points for a loss. Where teams are level on points in their group the following will be applied:

1) goal difference

2) most goals scored

3) the result of the mutual match

4) the drawing of lots.

Placement matches - Intermediate rounds.

In case of a draw, penalty kicks will be taken in accordance with the system laid down by the International Football Association Board in order to determine the winner. It is not allowed to change players after the final whistle.

Placement finals.

In case of a draw, penalty kicks will be taken in accordance with the system laid down by the International Football Association Board in order to determine the winner. It is not allowed to change players after the final whistle.

8. Match.

All five players (including one goalkeeper) from five named substitutes on the team sheet may be played at any time during the match. Concerning the U11 and U12-category, unlimited substitutions are allowed during the entire match. It is only allowed to substitute players when the ball isn’t in play and with permission of the referee.

9. Kit.

If, according to the referee, before the start of the match, the team’s colours are too similar then the team mentioned first in the programme has to change.

10. Disciplinary Actions.

When a player is sent off the field (red card) or is given a warning (yellow card), the tournament committee will be notified immediately after the match by the referee. Any player who has been sent off or has received two warnings in a single match, is not eligible to play in the team's next match. The tournament committee will judge every misconduct and when necessary impose other punishments. All misconduct reports arising from the tournament will be forwarded to the National Association of the host club who will forward these reports to the National Associations concerned.

In case of group matches all results of a team will be rendered invalid in the following cases:

- if that team is late for a match without a valid reason; the team loses automatically with 3-0

- if that team uses an ineligible player,

- if the referee has to suspend a match due to misconduct of players, escort and/or supporters belonging to that team. The team loses all matches in the group stage, does this happen in the intermediate- or final rounds the entire team will be disqualified.

Supporters

Misconduct of supporters will not be tolerated. At serious misconduct – as judged by the tournament committee – people concerned will be denied access to the SVI sports park for the duration of the entire tournament. This will also have consequences for the participating team.

11. Protests.

Protests in all matters concerning decision of the referees are not taken in consideration. All other protests should be made only by the responsible team leader to the tournament committee, in writing, no later than 15 minutes after the match. The tournament committee's decision on all protests is final and binding. The tournament committee also decides in cases not foreseen in these tournament rules.

12. Schedule.

If unforeseen circumstances occur, the tournament committee has the right to alter the match schedules.

13. Liability.

It is the responsibility of each team to make sure that adequate insurance cover is provided for their players. The tournament organisers and Euro-Sportring are not responsible for damage to, and loss or theft of possessions or equipment of participants or clubs. They are also not responsible for personal harm or injury to participants.

 

Reglement tournoi Hanze Trophy Français 

 
1. Règlement. 
    Les matches seront disputés selon les règlements de la F.I.F.A. et de la K.N.V.B. 
    L'organisateur de tournoi susnommé a obtenu l'homologation pour la mise en œuvre 
    de sa manifestation de la part de la K.N.V.B. 
 
2. Arbitrage. 
    Les matches sont dirigés par des arbitres de la F.I.F.A. Chaque équipe U13,U14, U15, U16 et U17, doit désigner une personne comme arbitre de touche. 
 
3. Équipes. 
    La participation à ce tournoi est réservée aux équipes en possession de l'homologation 
    de leur fédération nationale de football. 
 
4. Dirigeant d'équipe. 
    Chaque équipe devra être accompagnée par deux dirigeants d'équipe de plus de 18 ans. 
    Son nom, adresse et date de naissance devront être mentionnés sur la liste de joueurs. 
    Le dirigeant d'équipe est responsable du comportement de joueurs, aussi bien sur 
    l'enceinte sportive que dans d'autres locaux, qui sont mis à la disposition des  
    participants. 
 
5. Categories / dérogations.
U17 joueurs nés le ou après 01/01/2007 (11 joueurs) 
U16 joueurs nés le ou après 01/01/2008 (11 joueurs) 
U15 joueurs nés le ou après 01/01/2009  (11 joueurs) 
U14 joueurs nés le ou après 01/01/2010  (11 joueurs) 
U13 joueurs nés le ou après 01.01.2011  (11 joueurs) 
U12 joueurs nés le ou après 01.01.2012  (8 joueurs) 
U11 joueurs nés le ou après 01.01.2013  (7 joueurs) 
 
    Contrôle. 
    Le dirigeant d'équipe devra, avant le tournoi, remettre au secrétariat du tournoi la liste 
    des joueurs avec par joueur le nom, la date de naissance. 
    Chaque joueur doit disposer d'une pièce d'identité officielle et la remettre lorsque celle- 
    ci est demandée à titre de contrôle. Pendant le tournoi entier le même joueur ne peut 
    participer que dans une seule équipe. 
 
     
 
6. Durée des matches. 
    2 x 14 minuten 
 
7. Classements. 
    Matches de poule: 
    Le classement est déterminé par le nombre de points obtenus. Les points sont attribués 
    de la façon suivante: match gagné 3 points, match nul 1 point, match perdu 0 points. 
 
    Si 2 ou plusieurs équipes obtiennent le même nombre de points le règlement suivant 
    sera appliqué: 
    
    - la différence entre les buts marqués et les buts encaissés sur l'ensemble des matches 
      au plus grand nombre de buts marqués dans les poules 
    - le résultat de la rencontre ayant opposé les 2 équipes à départager. 
      Dans le cas où il n'y aurait pas la possibilité de départager des équipes, il sera  
      procédé à un tirage au sort. 
 
    2ème tour de classement: 
    En cas d'égalité, des penaltys seront tirés suivant les règles fixées par la F.I.F.A. Il n’est  
    pas autorisé de changer des joueurs après le coup de sifflet final. 
 
    Finales: 
    En cas d'égalité, des pénaltys seront tirés suivant les règles fixées par la F.I.F.A. Il n’est  
    pas autorisé de changer des joueurs après le coup de sifflet final. 
 
8. Match. 
   Chaque équipe est autorisée à faire jouer le nombre  
    maximum de 5  remplaçants (inclus un gardien de but) figurant sur la feuille de match.  
    Lors de matches de la catégorie U11 et U12 les remplacements continus sont  
    autorisés pendant la totalité du match. 
 
9. Les couleurs de club. 
    Chaque club doit avoir une tenue de réserve aux couleurs différentes de la première  
    tenue. Si, avant le début d'un match, l'arbitre juge que les couleurs des maillots des 2  
    équipes ne se différencient pas suffisamment, le premier club appelé devra jouer sous  
    une autre couleur. 
 
10. Des mesures disciplinaires. 
      Tout joueur averti ou expulsé sera immédiatement rapporté à la commission du  
      tournoi dès la fin de la rencontre. Un joueur expulsé ou qui a reçu 2 avertissements  
      officiels sera suspendu pour le premier match suivant. Tout rapport de mauvaise  
      conduite sera expédié à la fédération nationale laquelle en informera les autres  
      fédérations concernées. En cas de matches de poule tous les résultats d'une équipe  
      seront considérés comme nuls si: 
      - cette équipe ne se présente pas à temps avant un match sans raison valable 
      - cette équipe joue avec un joueur non-licencié 
      - l'arbitre arrête le match par mauvaise conduite des joueurs de cette équipe 
 
      Pendant la 2ème tour de classification et les finales (quand il ne s'agit pas de matchs  
      de poule) l'équipe en question, dans les cas mentionnés ci-dessus, perdra le match  
      automatiquement avec le résultat 0-3. 
 
11. Réclamations. 
      Les décisions de l'arbitre sont sans appel. Les réclamations hors du ressort arbitral  
      devront être déposées au plus tard 15 min. après le match et ce par écrit. La  
      commission du tournoi tranche également dans les cas non-répertoriés ci-dessus.  
      Ses décisions sont sans appel. 
 
12. Programme de matches. 
      En cas de circonstances non prévues, la commission de tournoi a le droit le changer  
      le programme des matches. 
 
13. Responsabilité. 
      Les clubs participants sont eux-mêmes responsables pour une assurance adéquate  
      de joueurs. Les organisateurs et Euro-Sportring se dégagent de toute responsabilité  
      en cas de détérioration, de blessure personnelle et disparition ou perte de tout objet.
 
 
 

Turnierreglement Deutsch Hanze Trophy

 

 

 

1. Reglement. Die Spiele werden gemäß den Vorschriften der 'International Football Association Board' der FIFA und der Satzung des K.N.V.B. abgehalten. 

 

Der obenerwähnte Turnierveranstalter hat die erforderliche Genehmigung zur Turnieraustragung von dem K.N.V.B. erhalten 

 

2. Arbitrage. Die Spiele werden von Schiedsrichter, angeschlossen beim FIFA, geleitet. Jede Mannschaft U13,U14, U15, U16 U17 muß eine Person als Linienrichter zur Verfügung stellen. 

 

3. Mannschaften. 

Mannschaften die die Genehmigung ihres Fussballbundes erhalten haben sind zur Teilnahme an diesem Turnier berechtigt. 

 

4. Teamleiter. Jede Mannschaft muß begleitet sein von zwei Teamleiter, älter als 18 Jahren. Dessen Name, Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum sind auf der Spielerliste zu erwähnen. Die Teamleiter sind verantwortlich für das Benehmen der Spieler, nicht nur am Sportgelände, sondern auch an anderen Aufenthaltstellen die den Teilnehmern zur Verfügung stehen. 

 

Kategorien/Ausnahmeregelung.  

 

U17  Spieler geboren vom         01/01/2007  (11 Spieler) 

U16.   Spieler geboren vom         01/01/2008  (11 Spieler) 

U15.   Spieler geboren vom         01/01/2009  (11 Spieler) 

U14.   Spieler geboren vom         01/01/2010  (11 Spieler) 

U13.   Spieler geboren vom         01/01/2011  (8 Spieler) 

U12  Spieler geboren vom         01/01/2012  (8 Spieler) 

U11  Spieler geboren vom           01/01/2013 (7 Spieler) 

 

Kontrolle. Vor Turnieranfang muß der Teamleiter eine Spielerliste, auf der pro Spieler Name und Geburtsdatum erwähnt sind, beim Turniersekretariat einreichen. Alle Spieler müßen im Besitze sein von einem offizielen Personalausweis, der zu jedem Moment vorzulegen ist. Der gleiche Spieler darf während des ganzen Turniers bloß in einer Mannschaft mitmachen. 

 

Dispensation  kann nur gegeben werden vor Anfang des Turniers durch die Turnierkommission. 

Während des Spieles dürfen nur zwei Dispensationspieler gleichzeitig teilnehmen. 

 

6. Spieldauer Endspiele 

 

2 x 14 Min. (ohne Halbzeit)           2 x 14 Min.  (ohne Halbzeit) 

 

 

 

7. Rangliste Gruppenspiele. Die Rangliste wird festgestellt auf Grundlage der Anzahl Punkte. Die Punkte werden wie folgt zugeteilt: Sieg 3 Punkte, Unentschieden 1 Punkt und  Verlust 0 Punkte. 

 

 

 

Falls mehrere Mannschaften punktgleich geendet sind, wird die Rangliste wie folgt festgestellt: 1. Tordifferenz    

2. die meist erzielten Tore    

3. das Ergebnis der direkten Begegnung    

4. Losverfahren . 

 

Platzierung für Zwischenrunden. Bei Unentschiedenes Spiel erfolgt ein Elfmeterschießen nach den Regeln der F.I.F.A. Es ist verboten Spieler zu wechseln nach dem Schlusspfiff. 

 

Platzierung für Endspiele. Bei Unentschieden erfolgt ein Elfmeterschießen nach den Regeln der F.I.F.A. Es ist verboten Spieler zu wechseln nach dem Schlusspfiff. 

 

8. Spiele. Pro Spiel sind alle 5 Spieler (einschl. 1 Torwart) der maximal 5 genannten Ersatzspieler auf der Spielerliste einsatzfähig. Bei der U11 und U12 Kategorieen ist fliegender Wechsel während des ganzen Spieles erlaubt. 

Es ist nur erlaubt zu wechseln nach Zustimmung des Schiedsrichters. 

 

9. Trikot.  

Wenn vor Spielanfang der Schiedsrichter entscheidet, daß die Vereinsfarben der Mannschaften sich zu viel gleichen, so soll der erstgenannte Verein im Ersatztrikot spielen. 

 

10. Disziplinarmaßnahmen. Falls ein Spieler vom Feld verwiesen worden ist (rote Karte) oder eine Verwarnung bekommen hat (gelbe Karte), wird der Schiedsrichter die Turnierkommission sofort nach dem Spiel darüber in Kenntnis setzen. Ein Spieler der vom Platz verwiesen worden ist oder zwei offizielle Verwarnungen erhalten hat, wird für das nächste Spiel suspendiert. 

Die Turnierkommission wird jede Strafsache beurteilen und eventuell eine andere Strafe auferlegen. 

Alle Berichte werden von der Turnierkommission an den nationalen Fussballverband geschickt, der diese Bedrichte an die diesbezüglichen anderen nationalen Verbände weiterleiten wird. 

 

Im Falle von Gruppenspielen werden alle Ergebnisse einer Mannschaft ungültig erklärt, falls: 

- die betreffende Mannschaft ohne wichtigen Grund nicht rechtzeitig beim Spiel anwesend ist; die Mannschaft hat automatisch verloren mit 0-3 

- die betreffende Mannschaft mit einem nicht berechtigten Spieler gespielt hat; 

- der Schiedsrichter den Beschluß fasst das Spiel wegen schlechtem Benehmen der Spieler, Begleiter oder Anhänger der betreffenden Mannschaft abzubrechen. 

 

In den Zwischen- und Endrunden (wenn es sich nicht handelt um Gruppenspiele) wird in den obenerwähnten Fällen die betreffende Mannschaft disqualifiziert. 

 

 

Fans. 

Schlechtes Benehmen der Fans wird nicht toleriert. Wenn es trotzdem passiert wird dem Beteiligter den Zugang zum Sportpark SVIs verweigert worden für die ganze Dauer des Turniers. Und es wird Konsequenzen heben für die teilnehmende Mannschaft.  

 

11. Protesten 

Einsprüche in Bezug auf Entscheidungen des Schiedsrichters sind nicht möglich. Einsprüche in Bezug auf andere Angelegenheiten müssen spätestens 15 Minuten nach dem Spiel vom Teamleiter bei der Turnierkommission schriftlich eingereicht werden. Der Turnierkommission entscheidet ebenfalls über Angelegenheiten die im Reglement nicht vorgesehen sind. Die Entscheidungen der Turnierkommission sind bindend. 

 

12. Spielplan. Die Turnierkommission hat des Recht den Spielplan im Falle von unvorgesehenen Umständen abzuändern. 

 

13. Haftung. Die teilnehmenden Vereine sind selbst verantwortlich für eine angemessene Versicherung der Spieler. Die Turnierkommission und Euro-Sportring haften nicht für Personenschaden und Sachbeschädigung bzw. das Abhandenkommen von Besitztümern der Teilnehmer. 

 

 

 

 

Tournament sponsored by